Skip Navigation Linksmusulmonai.lt : Straipsniai : Sura 112, "Al-Ichlas" (Tikejimo apvalymas)

(Mekos sura, apreikšta prieš tai, kai Pranašas Muhammadas (T.J.R.) persikele i Medina)

Vardan Allah'o Maloningojo, Gailestingojo

  1. Sakyk! Jis yra Allah Vienas (Vienintelis Dievas).
  2. Allah - Amžinas.
  3. Jis negimde ir nebuvo pagimdytas.
  4. Ir niekas negali Jam prilygti.

Ištraukos vertimas iš Ibn Kasir paaiškinimo

Suros apreiškimo priežastis

Hadis

Imam Ahmad perduoda, kad Abi ibn Ka'ab pasake:

- Pagonys kreipesi i Pranaša sakydami: - Muhammad! Pasakyk mums, iš kur atsirado tavo Viešpats (kokia Jo kilme, apibudink mums Ji)?

Dievas apreiške Pranašui šia sura:

"Sakyk! Jis yra Allah Vienas, Allah Amžinas, negimde ir nebuvo pagimdytas, ir niekas negali Jam prilygti."

Vienas iš Islamo religijos mokslininku Tirmidzi pasake: žodis "As-samad" ("amžinas, nesikeiciantis") reiškia, kad Jis negimde ir nebuvo pagimdytas (nebuvo pradetas), kadangi Dievas nemiršta ir neturi ipediniu, niekas negali Jo pakeisti; o kiekvienas kurinys gimsta ir miršta, i jo vieta ateina kitas, pakeicia ji, tai reiškia, kad kurinys turi ipedini.

Abu Hureira perdave, Pranašas pasake:

- Kiekvienas dalykas (daiktas) turi kilme, o Allah'o kilme – "Sakyk! Jis yra Allah Vienas, Allah Amžinas." Žodis – "As-Samad" – reiškia, jog Jis neturi trukumu.

Aiša perdave, kad karta Pranašas (T.J.R.) pasiunte su buriu kareiviu vyra, kuris jiems kiekvienoje maldoje skaitydavo: "Sakyk! Jis yra Allah." Griže jie primine apie tai Pranašui (T.J.R.). Pranašas (T.J.R.) pasake:

- Paklauskit jo, del ko jis taip daro? Jie paklause jo. Šis pasake:

- Kadangi ši sura yra Maloningojo atributas ir aš labai megstu ja skaityti.

Pranašas (T.J.R.) pasake:

- Praneškit jam, kad Allah myli ji.

Imam Ahmad perduoda, Pranašas (T.J.R.) pasake:

- Ar nors vienas iš jusu gali (sugeba) perskaityti nakti trecdali Korano? Išties, kas perskaite nakti (sura) "Sakyk! Jis yra Allah Vienas", tai tas pats, lyg perskaitytu trecdali Korano.

Pranašas (T.J.R.) pasake:

- Kas perskaite mažiausiai (sura) "Allah Vienas", tai lyg perskaite trecdali Korano.

 

Anas perdave: - Karta aplanke Pranaša (T.J.R.) vyras ir pasake:

- Iš tiesu, aš myliu šia sura "Sakyk! Jis yra Allah".

Pranašas pasake:

- Tavo meile jai padarys tave Rojaus gyventoju.

Tirmidzi perduoda, kad Pranašas (T.J.R.) pasake:

- Kas užsinorejo miegoti ir atsigule i lova ant dešinio šono bei perskaite "Sakyk! Jis yra Allah Vienas..." šimta kartu, Prisikelimo Diena Viešpats pasakys jam: - Mano verge, ieik i Roju iš dešines.

Nisai (mokslininkas) perduoda, kad Pranašas (T.J.R.) pasake:

- Jei žmogus pasimelde ir kreipesi i Dieva (su prašymu) tokiais žodžiais: "Viešpatie, iš tiesu, aš prašau Taves ir liudiju, kad nera kitos dievybes išskyrus Tave Viena, Tu Amžinas, Kuris negimde ir nebuvo pagimdytas ir Kuriam negali niekas prilygti..." Pranašas tese:

- Prisiekiu Tuo, Kurio rankose mano siela, išties kreipesi i Ji didingiausiu Jo vardu, ir jei papraše taip, Dievas duos jam ko praše ir atsakys i jo maldavimus.

Kaip jau prieš tai užsimineme, šios suros apreiškimo priežastimi buvo klausimas, kuri uždavinejo Pranašui Muhammadui skirtingu tikejimu žmones: vieni uždavinejo ši klausima šaipydamiesi iš Pranašo (T.J.R.), kiti del idomumo, dar kiti lygindavo savo religija su Islamu, taigi Kurejas paskutiniam Savo pranašui apreiške šias eilutes:

"Sakyk! Jis yra Allah Vienas."

Tai reiškia, kad Jis Vienas Vienintelis, Kuris su niekuo nepalyginamas, nera Jam lygiu, Jis neturi i Save panašiu. Šie žodžiai priskiriami tik Allah'ui ir niekam kitam, Jis Vienas turi šias savybes ir atributus.

Žodžiai "Allahu As-samad" (liet. "Allah Amžinas") reiškia, kaip pasake ibn Abas: - I Kuri visada kreipiasi kuriniai visuose klausimuose, Jis reikalingas jiems. Jis Garbingiausias, Galingiausias, Aukšciausias, Jis Kantriausias, pilnai viska Žinantis, Išmintingiausias. Malik (mokslininkas) pasake, kad žodis "As-samad" (liet. "Amžinas") reiškia – Tas, Kuris pasiliks po kurinijos kai ši išnyks. Šaabi pasake: - Jis Allah, Kuris nevalgo maisto ir negeria gerimo.

Pasake Abdulla ibn Buraida: - "As-samad" – Spindinti Šviesa.

Pasake Mudžahid: "Jis negime ir nebuvo pagimdytas, ir niekas negali Jam prilygti", tai reiškia, kad Jis neturi nei vaiku, ir nera pas Ji tevu ar drauges; kaip Dievas pasake:

"Dangaus ir Žemes Sukurejas, kaip Jis gali tureti vaika, juk niekada Jis neturejo žmonos. Sukure viska ir žino apie kiekviena." (Šv.Koranas 6:101)

Tai reiškia, kad Jis yra Valdovas viso egzistuojancio, nepriklausomai vadovauja, kiekvienam kuriniui stinga Jo.

(M.Bašir Sambo ir Muhammad A.Hitab)

Komentaras

Kreipdamasis per Pranaša Muhammada (T.J.R.) i visus žmones, Allah'as sako, kad Jis yra Viešpats, Kuris yra Vienintelis ir Kuris neturi sajungininku. Jis yra viso, ka matome ir nematome, Sukurejas (Kurejas). Visiems Jo stinga - Jo malones, vadovavimosi, atleidimo, tuo paciu metu Jam nieko nestinga. Visi turi itiketi, kad pas Ji nera sunu, dukteru, motinu ar tevu. Niekas neturi lyginti Jo su kažkuo iš Jo kuriniu, Jis - Kurejas visko.

Pranašas taip apibudino šia sura:

- Prisiekiu Tuo, Kurio rankose mano siela, Sura "Al-Ichlas" prilygsta 1/3 viso Korano.

Šios dalies svarbumas, išties atitinka ši apibrežima, kadangi Korane tema apie Dievo vienatinuma užima 1/3 visos Knygos.

Išvados

  1. Šioje Suroje Allah duoda mums suprasti, kad Jis Vienas ir Vienintelis, neturi Jis sajungininku, vaiku ir tevu.
  2. Kaip visos Visatos Kurejas, Allah'as nesulyginamas ne su vienu iš savo kuriniu. Niekas negali buti panašiu i Ji, ir niekas negali prilygti Jam.
  3. Ši sura leidžia mums suprasti pagrindinius Islamo tikejimo principus. Jei žmogus turi toki tikejima, galime skaityti, kad toks tikejimas – švarus.

Šiose trumpose keturiose eilutese Allah'as atmete visus klaidingus supratimus apie Dieva, kurie egzistuoja kitose religijose ir dave aišku Savo pristatyma.

Tafsir ištrauka iš Said Kutub knygos "Korano pavesyje":

Iš tiesu, nieko nuostabaus, kad ši maža sura lygiaverte vienai treciajai Korano, kaip buvo pamineta Pranašo (T.J.R.) pasisakyme. Juk Pranašui Kurejas nurode skelbti Dievo vieninguma visam pasauliui, kad šis tikejimas isitvirtintu kiekvienoje butybeje. Šioje suroje išreiškiama pagrindine Islamo tiesa ir principai, žmonijos egzistencijos gyvenimo budo paaiškinimas.

Arabiško žodžio terminas "Ahad" (liet. Vienas) išnaudojimas šioje suroje, nurodant Dievo vienatinuma, yra daug tikslesnis negu dažnai naudojamas žodinis terminas "Vahid" (liet. vienas). Žodis "Ahad" lingvistikoje padidina ir apibrežia absoliutuma ir vieningumo pilnuma, kuriam nera atitikmens. Dievo vienetinumas yra pastovus, nera nieko, kas galetu prilygti Jam.

Kiekvienas kurinys igyja vadovavimosi jega iš amžinai egzistuojancios Kurejo galios, kuria valdomas pasaulis. Tikejimas Kureju, Kuris yra Vienintelis, yra aiškus, pasiekia žmoniu samones, apvalo širdis nuo neaiškumu ir apgavysciu. Šis tikejimas sustiprina mus. Žmogaus širdis išsilaisvina nuo visu vergijos rušiu šiame gyvenime. Kai žmogus nuoširdžiai ir samoningai pripažista Vieninteli Tikra Kureja, jis patvirtina Tiesa, išsilaisvina nuo baimes ir melagingu ideju.

Islame tikejimas nera vien tik malda, taciau ir aktyvi veikla. Kiekvienas darbas ir judesys daromas trokštant Dievo malones, tokiu budu praktikuojamas meiles ryšys, broliškumas, apibusis supratimas ir jautrumas tarp žmoniu. Visa kurinija iškilo iš Dievo noro, ir visa egzistencija turi atsidekoti Jam. "Jis yra Allah Vienas" - tai reiškia, kad Jis "Amžinas ir Absoliutus", tai reiškia, kad maldos ir maldavimai adresuojami tik Vienam Viešpaciui, pasauliu Valdovui Allah'ui, neprašant kieno nors leidimo. Allah yra Veinintelis Viešpats, visi kiti yra Jo tarnai. Jis sprendžia nepriklausomai nuo kieno nors noru. "Negimde ir nebuvo pagimdytas" – tai reiškai, kad Jis pastoviai egzistavo, egzistuoja ir egzistuos amžinai. Ši savybe yra absoliuti.

Gimimas yra kažkieno tai atsiradimas ir dauginimasis, turima omenyje, butybes vystymasis ir paskui tapimas niekuo, mirtis. Tai reikalauja palaikymo, kuris yra pagrindas egzistavimui ir strukturai. Visa tai neimanoma be Allah.

"Niekas negali Jam prilygti" – tai reiškia, kad nera ne vieno, kuris butu panašus i Ji kažkuo ar prilygtu Jam pagarba. Jo Vienintelio galia veiksminga. Niekas neturi tokiu savybiu ir atributu, kaip Jis. Turima omenyje pirmoje suros eiluteje paminetas pareiškimas "Vienas".

Ši sura nustato Islamiška tikejima i Dievo Vienatinuma, kaip ir pamineta tas pats 109 suroje "Netikintys"; šios suros iš skirtingu pusiu kalba apie Viena Dieva. Susitinka du požiuriai, tai yra tikejimas Vienu Kureju ir politeizmas. Pranašas (T.J.R.) šias suras skaitydavo rytineje maldoje, taip pradedamas diena. Tai buvo labai reikšminga.

Iš V.Porachovos Korano paaiškinimo vertimo, žodžio "Allah" komentaras (paaiškinimas)

"Allah" – tai vienas iš vardu Vieno, Vienintelio šios Visatos Dievo–Kurejo, Kuris sukure viska, kas egzistuoja. Jis yra šios Visato mechanizmo "Absoliutas".

Allah'as turi 99 vardus, kurie išreiškia dieviškumo atributus.

"Jis – Rahman (maloningas), Rahim (gailestingas)." Korano tekste paminimi šie skirtingi vardai, kurie priklauso Vieninteliam Viešpaciui.

A.V. Polosin

Pas musulmonus naudojamas Dievo vardas "Allah" padarytas sujungus apibrežta artikeli "Al", kuris pabrežia vienatinuma, ir žodi "Ilah" – "dievas". Tokiu budu lietuviu kalboje (kaip ir rusu) analogu žodžiui "Allah" pasitarnauja žodžiu junginys "Vienintelis Dievas", tai reiškia, kad nera kito.

A.Maidani

Žodis "Allah" arabu kalboje reiškia dievišku atributu ir savybiu pilnuma. Visose kalbose šis žodis užima šventa vieta: turkiškai – Tanri, angliškai – God, prancuziškai – Dieu, persiškai – Choda, lietuviškai – Dievas (Vienintelis).